KRITERIER FOR OPPFØRING I OVERSIKTEN

"FINN KONSULENT"

Vi ønsker oss en mest mulig dekkende liste over dyktige, utøvende atferdskonsulenter hos vår medlemsmasse på listen vår, og vi har for å ivareta kvaliteten på våre tjenester som vedtatt ved Årsmøtet 2015, satt kriterier for hvilken formell kompetanse man må ha for å komme på denne oppføringen.

 

Kriterier for oppføring

På vår liste over atferdskonsulenter tilgjengelig på vår hjemmeside, vil det inntil man får flere sertifiserte atferdskonsulenter være følgende kriterier for oppføring at vedkommende har tatt alle de 6 modulene som oppgitt under teorikravet for sertifiseringsordningen, altså 2 vekttall/5 studiepoeng i hver av følgende emner, eller har fått godkjent fritak fra modulen(e) med bakgrunn i eksisterende utdanning fra sertifiseringskomiteen i tilsvarende emner:

 

  • Etologi og Antrozoologi
  • Atferdskonsultasjon – observasjon, kartlegging og veiledning
  • Læringspsykologi, teoretisk og anvendt
  • Nevropsykologi og Psykofarmakologi
  • Dyrevelferd og lovgivning
  • Atferdsproblemer hos hund og katt – kliniske kasus


Differensiert listeoppføring for de med påbegynt utdanning eller deler av utdanningen.

Videre gis det mulighet til de som har startet på utdanningen eller gjennomført deler av utdanningen, og som da innehar minimum én, eller flere av modulene til å oppføres, men da separat fra de med fullførte 6 moduler slik at det lett fremkommer for publikum som søker hjelp i oversikten den faglige kompetansen atferdskonsulenten har. Dokumentasjon på oppnådd kompetanse og forespørsel med tilhørende informasjon sendes styret for vurdering, og eventuelle fritak for moduler på grunnlag av eksisterende utdanning vurderes av sertifiseringskomiteen.


Etiske retningslinjer

Vi understreker også at utøvende atferdskonsulenter plikter å følge NAS sine etiske retningslinjer. Dersom det er mistanke om brudd på de etiske retningslinjene, vil vedkommende atferdskonsulent fjernes fra oversikten frem til behandling av saken som det fremgår av NAS sine vedtekter, punkt 5 «Eksklusjon»: Dersom et medlem har opptrådt i strid med foreningens vedtekter, formål eller etiske retningslinjer, kan styret foreslå eksklusjon for årsmøtet. Styret forelegger først saken for det aktuelle medlemmet, som gis rett til å uttale seg skriftlig, før eksklusjon foreslås og legges fram for årsmøtet med alle tilhørende dokumenter. Eksklusjon krever 2/3 flertall på årsmøtet og avgjørelsen er endelig.


Dersom det skulle oppstå situasjoner som gjør at man mistenker brudd på våre etiske retningslinjer Styret ser det som vesentlig at tiltak rundt medlemmets oppføring på oversikten over atferdskonsulenter tas umiddelbart bort ved slik mistanke slik at man unngår å promotere slik virksomhet videre før saken er gjennomgått av årsmøtet. Dersom medlemmet ønsker å påklage fjerningen fra oversikten avgjøres dette dermed i årsmøtet.

 
 
 
 
Hund
Katt
Hest
Kanin
Burfugl