VEDTEKTER


Vedtekter for Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr

Vedtatt på årsmøtet 12/2-2000, endret 2005, 2008, 2012, 2017 og 2022.1. Navn


         Foreningens navn er Norsk Atferdsgruppe for Selskapsdyr og initialene er NAS.

 


2. Formål


         Foreningens formål er å bedre dyrevelferd og relasjonen mellom dyr og mennesker i det norske samfunnet. Dette søkes oppnådd ved:


 • Heve medlemmers kompetanse og formidle forskningsbasert, ny kunnskap om selskapsdyrs atferd og atferdsbehov
 • øke kunnskap om behandling av atferdsproblemer og atferdsmodifiserende teknikker/tiltak
 • øke kunnskap om interaksjonen og relasjon mellom dyr og mennesker

 


3. Oppgaver


  1. Foreningen skal organisere, øke kompetansen og være et talerør for alle sine medlemmer.
  2. Foreningen skal sette fokus på aktuelle problemstillinger og formidle kunnskap som gjelder arbeidet med selskapsdyrs atferd og relasjonen mellom dyr og mennesker.
  3. Foreningen skal arbeide for at behandling av atferdsproblemer skal bygge på oppdatert kunnskap om dyrs atferdsbehov, atferdsanalyse og en høy etisk standard.
  4. Foreningen skal arbeide for å sikre fortsatte studier og praksisutvikling, innen atferd og atferdsanalyse knyttet til selskapsdyr.
  5. Foreningen skal samarbeide med offentlige og private instanser ved å bidra med kompetanse på atferd hos selskapsdyr.

 


4. Medlemskap – plikter og rettigheter


  1. Alle som har interesse for selskapsdyrs atferd, atferdsbehov, behandling av atferdsproblemer og samspill mellom dyr og mennesker, samt støtter foreningens formål kan bli medlem.
  2. Søknad om medlemskap skal føres på eget skjema og søknaden skal godkjennes av  styret. Søkere som aksepteres etter 1.juli skal betale halv medlemskontingent for det året.
  3. Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade foreningen. Ingen har krav på medlemskap i foreningen og medlem har ingen rettigheter før kontingent er betalt.
  4. Medlemmer plikter å følge foreningens vedtekter og etiske retningslinjer.
  5. Medlemskontingent fastsettes av årsmøtet og skal være betalt før årsmøtet avholdes for å ha stemmerett på årsmøtet.
  6. Medlemmer som har betalt kontingent har tale-, forslags- og stemmerett på årsmøtet. De har også adgang til alle aktiviteter og tilbud som foreningen arrangerer.
  7. Opphør av medlemskap.  Medlemskap i foreningen opphører ved:
   1. Skriftlig utmeldelse
   2. Strykning besluttet av foreningens styre p.g.a manglende kontingentinnbetaling og/eller annen uregulert gjeld til foreningen, uten at kravet derved bortfaller.

   


  5. Eksklusjon


   1. Dersom et medlem har opptrådt i strid med foreningens vedtekter, formål eller etiske retningslinjer, kan styret foreslå eksklusjon for årsmøtet.
   2. Styret forelegger først saken for det aktuelle medlemmet, som gis rett til å uttale seg skriftlig, før eksklusjon foreslås og legges fram for årsmøtet med alle tilhørende dokumenter.
   3. Eksklusjon krever 2/3 flertall på årsmøtet og avgjørelsen er endelig.

   


  6. Æresmedlem


   1. Dette er NAS høyeste utmerkelse og kan gis til personer som på en særlig fremragende måte har tjent foreningens sak.
   2. Begrunnet forslag om tildeling av æresmedlemskap kan fremmes av medlemmer eller av styret og kan sendes inn når som helst i løpet av året.
   3. Styret vil behandle forslagene konfidensielt, og for at et forslag skal kunne betraktes som bifalt må det være enstemmig. I tilfelle et forslag ikke bifalles blir meddelelse om dette sendt forslagsstiller, også konfidensielt.
   4. Mer enn ett æresmedlemsskap kan deles ut årlige.
   5. Valgte æresmedlemmer må framgå av innkalling til årsmøtet og vil begrunnes på årsmøtet.
   6. NAS betaler årskontingent for sine æresmedlemmer etter utnevnelse.
   7. Se særlige statutter for utnevnelse av æresmedlem.

   


  7. Styret


   1. Styret velges av og blant medlemmene. Det velges leder, sekretær, kasserer og fire styremedlemmer. Sekretær er vara for leder.
   2. Styrets medlemmer bør velges blant medlemmer med ulik bakgrunn, slik at tverrfaglighet og ulike synspunkt blir ivaretatt.
   3. Styret møtes ved behov og er beslutningsdyktig med fire av medlemmene tilstede. Ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Innkalling til- og referat fra styrets møter gjøres tilgjengelig for samtlige styremedlemmer.

   


  8. Styrets oppgaver


   1. Styret skal lede foreningens virksomhet og forvalte dens midler mellom årsmøtene. Styret skal fastsette og følge opp mål, planer og budsjetter i tråd med disse vedtektene og slik årsmøtet har vedtatt.
   2. Styret skal legge fram for årsmøtet årsberetning og regnskap for inneværende år og budsjettforslag for neste års drift.
   3. Leder og kasserer i NAS skal hver for seg tildeles signaturrett i Brønnøysundregisteret. Dette innebærer at leder eller kasserer i NAS har fullmakt til å opptre og underskrive på foreningens vegne i forretningsforhold.

   


  9. Årsmøtet


   1. Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år i løpet av første kvartal.
   2. Varsel om dato for årsmøtet offentliggjøres senest 8 uker før til foreningens medlemmer. Saker til årsmøtet må være styret i hende senest 6 uker før årsmøtedato. Innkalling med saksliste, regnskap, budsjettforslag og valgkomiteens innstilling sendes medlemmene senest 3 uker før årsmøtet. Forhåndsstemmer må være styret i hende senest dagen før årsmøtet.
   3. Årsmøtet skal behandle vanlige årsmøtesaker: Godkjenne innkalling. Velge ordstyrer, tellekorps, to referenter og en som skal underskrive referatet/protokollen. Godkjenne årsberetning. Godkjenne regnskap for inneværende år og fastsette budsjett for neste år. Behandle innkomne saker. Gjennomføre valg av styremedlemmer, revisor, vararevisor og valgkomite. Kun saker som står i innkallelsen kan behandles.
   4. Gjennomføring. Vedtak treffes ved simpelt flertall, når ikke annet er bestemt i disse vedtekter. Ved stemmelikhet i saker er leders stemme avgjørende, ved stemmelikhet i personvalg, foretas loddtrekning. Kun ved personvalg kan det stemmes ved forhåndsstemming. I øvrige saker kan det kun stemmes ved personlig oppmøte. Benkeforslag ved valg er tillatt og skriftlig avstemming kan alltid kreves.
   5. Årsmøtet skal velge styremedlemmer: Leder (1 år). Sekretær (2 år).  Kasserer (2 år). 2-4 styremedlemmer (2 år). Revisor (2 år). Vararevisor (2 år). 3 medlemmer av valgkomiteen. Valgkomiteen velger selv leder og hvert medlem velges for 3 år, slik at én er på valg hvert år. Ved valg bør det settes en funksjonstid som sikrer kontinuitet i styret, komiteer og utvalg.

   


  10. Endring av vedtekter


           Endring av NAS vedtekter kan kun fremmes som sak på ordinært årsmøte og krever 2/3 flertall.

   


  11.  Ekstraordinært årsmøte


  Ekstraordinært årsmøte holdes hvis styret eller 20% av medlemmene krever dette. Møtet avholdes innen 8 uker etter at kravet er framsatt og innkalles av styret med minst 14 dagers varsel. Nødvendige saksdokumenter sendes ut med innkallingen. Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles. Ekstraordinært årsmøte ledes av foreningens leder, eller i dennes fravær, sekretæren. Vedtak treffes med simpelt flertall, ved stemmelikhet er leders stemme avgjørende. Det kan kun stemmes ved personlig frammøte.

   


  12. Oppløsning


  For å oppløse foreningen kreves det 2/3 flertall på ordinært årsmøte. Beslutningen må så stadfestes på ekstraordinært årsmøte og også der oppnå 2/3 flertall. Ekstraordinært årsmøte vedtar samtidig hvordan foreningens midler skal disponeres.

  Først etter andre gangs vedtak trer beslutning om oppløsning i kraft.

   


  13. Ikrafttredelse


  Vedtektene trer i kraft så snart de er vedtatt av årsmøtet. Årsmøtereferat sendes til alle medlemmer. Nye medlemmer gjøres kjent med vedtektene ved innmelding.