ETISKE RETNINGSLINJER

   


  Innhold


 1. Generelle bestemmelser
 2. Virksomhet, inkludert konsultasjons- og veiledningsarbeid
 3. Taushetsplikt
 4. Ved brudd på retningslinjene
 5. Vedtak

 

 


1. Generelle bestemmelser


 • Som medlem plikter du å overholde de lover, forskrifter og andre bestemmelser som til enhver tid gjelder for NAS. Dette innebærer også at alle må forholde seg til vedtak som er truffet.
 • Som medlem av NAS er man selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med og etterleve de gjeldende etiske retningslinjer. NAS skal sørge for at de gjeldene retningslinjer er lett tilgjengelige for sine medlemmer, for eksempel på nettsider, i medlemsblad/nyhetsbrev og ved utsending til nye medlemmer.
 • NAS medlem som kommer på det rene med at disse etiske retningslinjene brytes, skal sørge for at bruddene opphører eller ta saken/anliggendet opp med styret i NAS.
 • Som medlem i NAS skal du ikke drive virksomhet som skader NAS sitt navn og rykte.

 


2.   Virksomhet, inkludert konsultasjons- og veiledningsarbeid


 • Dyrets velferd skal alltid stå sentralt ved alt atferdsmodifiserende arbeid. NAS-medlemmer plikter å unngå å påføre ubehag og straff, og heller ikke gi råd om atferdsmodifiserende tiltak som i praksis ikke har vist seg å ha effekt.
 • Som medlem av NAS plikter man å jobbe i tråd med det som er NAS´ hovedformål, nemlig ”å stimulere til tverrfaglighet og samarbeid på tvers av tradisjonelle skillelinjer (samfunns- og naturvitenskapelige retninger) i studiet av atferd hos selskapsdyr, relasjonene mellom mennesker og dyr og i endringsarbeid knyttet til både selskapsdyrsatferd og til relasjonen mellom dyr og folk”.
 • Når en dyreeier eller annen person oppsøker hjelp og veiledning man ikke ser seg i stand til å gi, skal man vise til eller eventuelt selv innhente annet kvalifisert tilbud eller annen hjelp.

 

På oppfordring plikter man å gi korrekt informasjon med hensyn til egne kvalifikasjoner. NAS medlemmer bør arbeide for å høyne den faglige standarden, og for å høyne samfunnets forståelse og tillitt til de aktuelle fagområdene ved å:


 • Utvikle sine faglige ferdigheter
 • Holde seg faglig oppdatert, inkludert gjeldende lovverk
 • Være faglig forberedt til oppdrag, samt kjenne sine faglige begrensinger og ta disse i betraktning når han/hun påtar seg oppdrag
 • Vise respekt for kollegaer og bidra til å heve egen og andres kompetanse ved faglig kollegialt samarbeid
 • Ta ansvar for egen arbeidssituasjon og være bevisst sin egen fagkompetanse i tverrfaglig samarbeid, og ovenfor andre profesjoner.
 • I sitt virke plikter man å vise respekt for brukeren/kunden og situasjonen. Man bør i sin fremferd og væremåte opptre lojalt, troverdig og faglig korrekt. Vurderinger skal baseres på faglig grunnlag og inkludere en helhetsvurdering av hva som i hvert tilfelle er formålstjenlig for den enkelte eier/familie/bruker, dyret selv og samfunnet forøvrig.

 


3.   Taushetsplikt


Man har taushetsplikt angående private eller på annen måte sensitive opplysninger man blir kjent med gjennom sin virksomhet, samt gjennom arbeid i eller for NAS. Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende eventuelt har avsluttet sitt medlemskap i NAS. Han/hun kan heller ikke benytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste/arbeid hos andre.

 


4. Ved brudd på retningslinjene


Dersom det er mistanke om brudd på de etiske retningslinjene, vil vedkommende atferdskonsulent fjernes fra oversikten frem til behandling av saken som det fremgår av NAS sine vedtekter, punkt 5 «Eksklusjon»:


 • Dersom et medlem har opptrådt i strid med foreningens vedtekter, formål eller etiske retningslinjer, kan styret foreslå eksklusjon for årsmøtet.
 • Styret forelegger først saken for det aktuelle medlemmet, som gis rett til å uttale seg skriftlig, før eksklusjon foreslås og legges fram for årsmøtet med alle tilhørende dokumenter.
 • Eksklusjon krever 2/3 flertall på årsmøtet og avgjørelsen er endelig.


Dersom det skulle oppstå situasjoner som gjør at man mistenker brudd på våre etiske retningslinjer ser styret det som vesentlig at medlemmets oppføring på oversikten over atferdskonsulenter tas umiddelbart bort. Dermed unngår man å promotere slik virksomhet videre før saken er gjennomgått av årsmøtet. Dersom medlemmet ønsker å påklage fjerningen fra oversikten avgjøres dette dermed i årsmøtet.

 


5.   Vedtak


 • Etiske retningslinjer kan fremlegges ved årsmøtet til eventuell drøftelse og revisjon.
 • Etiske retningslinjer for NAS ble vedtatt første gang 25. februar 2001.
 • Gjeldende retningslinjer ble vedtatt av årsmøtet 25. februar 2001
 • Tillegg ved brudd på retningslinjene, vedtatt årsmøtet 22.mars 2015